www.leida.co.il   
 

דולה - עומדת ללוות לידה בליס? או בכל חדר לידה אחר שמנסה להטיל הגבלות על כניסת דולה?

 מאת: רותי קרני הורוביץ

חוזר מנכ"ל מספר 14/3 מסדיר נוכחות מלווה אישי בחדר לידה. להדגיש כי מלווה אישי אינו רשאי להגיש כל טיפול או להתערב בעבודתו של הצוות הרפואי, לרבות התערבות בעבודתן של המיילדות והחלטותיהן המקצועיות. מלווה אישי יכול להיות כל מי שתבחר בו היולדת לרבות מלווה המכנה עצמו "תומכת לידה". אשר על כן, מאחר שתומכת לידה אינו מוגדר כמקצוע בריאות אין מקום לתהליכי הכשרה לרבות תצפיות בחדרי הלידה.

 בברכה,
ד"ר סימה רייכר
מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות