www.leida.co.il   
 

סיכום 5 שנות לידות בית מתוכננות בישראל

 מאת: ד"ר אבנר שיפטן

שנה
2003
אחוזים
2004
אחוזים
2005
אחוזים
2006
אחוזים
2007
אחוזים
2003-7
אחוזים
סכ"ה לידות בית
258
100%
262
100%
348
100%
375
100%
506
100%
1749
100%
העברות לפני
15
5.8%
25
9.5%
34
9.7%
33
8.8%
48
9.5%
155
8.8%
העברות אחרי
7
2.7%
7
2.6%
10
2.8%
6
1.6%
9
1.7%
39
2.2%
העברות ילודים
4
1.5%
5
1.9%
2
0.5%
4
1%
7
1.4%
22
1.2%
סכ"ה העברות
26
10%
37
14.1%
46
13.2%
43
11.4%
64
12.6%
216
12.3%
ניתוח קיסרי
7
2.7%
11
4.2%
12
3.4%
13
3.4%
16
3.1%
59
3.3%
לידות מכשירניות
3
1.1%
2
0.7%
4
1.1%
2
0.5%
8
1.6%
19
1%
לידות תקינות
248
96.1%
249
95%
332
95.4%
360
96%
482
95.2%
1671
95.5%

 
 
שנה
סכ"ה לידות
העברות לפני הלידה
העברת יולדות אחרי הלידה
העברת ילודים
ניתוחים
ואקום
2003/4
520
40
14
9
18
5
פירוט 2003/4
 
NPL*24, האטות*1, מקוניום*5, PROM*2, דימום*2, רצון*5, חום*1
שיליה*4, תפירה*8, PPH*1,
חום אמהי *1
קשיי נשימה*4 חום*1, GBS*1, קטן/חלש*3
NPL*15, דימום*1, חום*1, PROM*1
NPL*3, מקוניום*2
2005
348
34
10
2
12
4
פירוט 2005
 
NPL*24, מקוניום*4, PROM*2, דימום*1, עכוז*1, האטות*1, רצון*1
שיליה*6, PPH*2, תפירה*1, התיבשות*1
מתנשם*1,
החיאת ילוד*1
NPL*11, האטות*1
NPL*4
2006
375
33
6
4
13
2
פירוט 2006
 
NPL*15, רצון*5, מקוניום*3, האטות*5, PROM*4, יל"ד*1
שיליה*3, PPH*1, תפירה*2,
 
מתנשם*4
NPL*9, האטות*3, PROM ממושך*1
NPL*1, מקוניום*1
2007
506
48
9
7
16
8
פירוט 2007
 
NPL*31, מקוניום*4, האטות*4, דימום*2, עכוז*1, רצון*4, יל"ד*1, מצג פנים*1
שיליה*4, PPH*3, תפירה*2,
 
מתנשם*3, IUGR*2, צהבת*1, GBS*1
NPL*14, האטות*1, מצג פנים*1
NPL*6, האטות*2
2003-7
1749
155
39
22
59
19
פירוט 2003-7
 
NPL*94, האטות*11, מקוניום*16, דימום*5, PROM*8, רצון*15, יל"ד*2, מצג פנים*1, חום*1, עכוז*2,
שיליה*17, תפירה*13, PPH*7, התיבשות*1, חום*1
קשיי נשימה*12 קטן/חלש*3, חום*1, GBS*2, IUGR*2 צהבת*1 החיאת ילוד*1
NPL*49, דימום*1, חום*1, PROM*2, האטות*5, מצג פנים*1
NPL*14, מקוניום*3, האטות*2
 
 תוצאות
בשנים 2003-2007 התקיימו בישראל 1749 לב"מ המהווים כ-3 פרומיל מסך הלידות בישראל. מתוכן 1591 לידות ( 91.1%) הסתיימו בהצלחה בבית, 155 יולדות (8.8%) הועברו להמשך הלידה לבי"ח. בנוסף הועברו 39 יולדות (2.2%) ו- 22 ילודים (1.2%) לבי"ח לאחר הלידה.
מתוך היולדות שהגיעו לפני הלידה לבי"ח, ל- 59 (3.3%) יולדות בוצע CS, ול- 19 (1%) יולדות בוצעה לידה מכשירנית. סכ"ה 1671 (95.5%) לידות, נגמרו בלידה נרתיקית תקינה (NVD).
 
אפשר לשים לב כי מספר הלידות הוכפל, מ- 258 לידות ב- 2003, ל- 506 לידות בשנת 2007.
להערכתי, כל בי"ח היה גאה בתוצאות מילדותיות שכאלה.