בלוג פורומים השבוע אינדקס אופנה יוגה גברים וצירים היום שאחרי הצילו צירים תזונה מאמרים חדשות ראשי
 

רישום ילוד שנולד מחוץ לבית החולים

אוקטובר 2008

 גרסת הדפסה   
 
מאת: ד"ר אבנר שיפטן

 

בזמן האחרון הגיעו לידיעתי מספר מקרים של נשים שילדו מחוץ לבית החולים ולא מצליחים לרשום את הילודים במשרד הפנים. הדבר נובע עקב תיקון לחוק מרשם האוכלוסין שהתקבל בדצמבר 2005, ובו ישנם מספר שינויים לרישום הילוד:
 
1.      במקרה שבלידה היתה נוכחת מיילדת מוסמכת או רופא נשים ומיילדות – מספיק להביא אישור מהם על כך שהם היו בלידה (רצוי תמיד, אבל לא מחייב, אישור רפואי על כך שיש הריון, לידה צפויה בתאריך מסוים, וכמובן את תעודת הזהות של שני ההורים).
 
2.      במקרה והלידה היתה ללא נוכחות של רופא מיילד או מיילדת מוסמכת יש להצטייד ב- 3 מסמכים:
א.      תצהירים מטעם הורי הילוד בדבר היותה של אם הילוד אמו הטבעית.
ב.      אישור רפואי, שניתן בידי רופא מוסמך על מעקב אחר הריון, החל מהשבוע ה-28 להריון ועד לפני הלידה (רצוי מסמך ובו: תאריך, שם היולדת, מספר זהות, תאריך וסת אחרון, גיל ההריון בזמן הבדיקה, ותאריך לידה צפוי, חתימה של רופא נשים).
ג.       אישור רפואי, שניתן בידי רופא מוסמך אשר בדק את אם הילוד בתוך 48 שעות מהלידה (דוגמה למסמך בהמשך).
 
  1. בהעדר האישורים הרפואיים הנ"ל, יש לבצע בדיקה גנטית לשם קביעת היותה של אם הילוד אמו הטבעית.
 
עפ"י החוק החדש אין זה מספיק להביא אישור מרופא משפחה או רופא ילדים, או מיילדת מוסמכת שלא היתה נוכחת בלידה. גם אישור של ניוטריון או כל בעל סמכות אחרת אינו מספיק.
 
בדיקת רופא נשים לאחר הלידה יכולה להתבצע בבית היולדת, בקופ"ח, מרפאה פרטית או בבי"ח, אך חשוב שיהיה זה רופא מומחה או מתמחה ברפואת נשים ומיילדות. רצוי להביא את השיליה לבדיקה!
 
הנני מודע שיש רופאי נשים רבים שמתנגדים ללידות בית, (ובטח ללידות ללא ליווי של צוות מקצועי), ובחלקם הם כועסים על הנשים לפני או אחרי הלידה, אך אין זה מאפשר להם לא לבדוק את האישה או לבדוק ולא לתת לה מסמך מתאים.
 
אני מקווה שהפצת מכתב זה, בעיקר בקהילות בהן נהוג ללדת ללא ליווי רפואי מוסמך, ימנע המשך של תופעה זו של ילודים שאינם רשומים.
 
 
                                            בברכת שנה טובה, מתוקה ופורייה, ד"ר אבנר שיפטן.
 
 
רצ"ב: הצעה לאישור הבדיקה לאחר הלידה, ונוסח התיקון לחוק המקורי.
__________________________________________________________ 
 
ב"ה                                                   
                                                                תאריך ושעת הבדיקה
                                                                                    
 
לכל המעוניין
 
הנדון: אישור על בדיקה לאחר לידת מחוץ לבית החולים
 
גב'                 ת.ז.                מוכרת/לא מוכרת לי מבדיקות במהלך הריונה.
הריון נוכחי, ו.א. XX/XX/XX, תאריך לידה צפוי XX/XX/XX.
נבדקה בפעם האחרונה לפני הלידה בתאריך XX/XX/XX, שב' XX להריונה.
 
לדבריה, בתאריך XX/XX/XX, בשעה XX:XX,
ילדה בביתה, תינוק/ת במשקל XXXX גר'. לא היה לי כל קשר ללידה!
 
בבדיקתה:
רחם מכווץ, דימום התואם מצב לאחר הלידה, שיליה נראתה שלמה.
בבדיקת US נראה רחם מכווץ היטב, ללא שארית שיליה ברחם.
מצב המתאים לאישה לאחר לידה.
לציין שהגיעה יחד עם התינוק/ת, אותו לא בדקתי.
 
 
                             בברכה
                             חתימה וחותמת של הרופא.
________________________________________
 
חוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס' 9), התשס"ו-2005*
 
תיקון סעיף 6
1.
בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965[1], בסעיף 6, האמור בו
יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
 
 
"(ב)
אירעה לידה במקום שאינו מוסד וטיפלו בה רופא או מיילדת, יצורפו להודעה כאמור בסעיף קטן (א) תעודת רופא או תצהיר מטעם המיילדת, לפי הענין, בדבר היותה של אם הילוד אמו הטבעית.
 
 
(ג)
(1)
אירעה לידה במקום שאינו מוסד ולא טיפלו בה רופא או מיילדת, יצורפו להודעה כאמור בסעיף קטן (א) כל אלה:
 
 
 
 
(א)
תצהירים מטעם הורי הילוד בדבר היותה של אם הילוד אמו הטבעית;
 
 
 
 
(ב)
אישור רפואי, שניתן בידי רופא מוסמך על מעקב אחר הריון, שנערך החל מהשבוע ה-28 להריון;
 
 
 
 
(ג)
אישור רפואי, שניתן בידי רופא מוסמך אשר בדק את אם הילוד בתוך 48 שעות מהלידה.
 
 
 
(2)
בהעדר אישור רפואי כאמור בפסקה (1)(ב) או (ג), יצורפו להודעה כאמור בסעיף קטן (א) תוצאות בדיקה גנטית להורות שנערכה בהתאם להוראת סעיף 3(ד) לחוק מידע גנטי, התשס"א-2000[2], לשם קביעת היותה של אם הילוד אמו הטבעית.


 
 
 
(ד)
בסעיף זה -
 
 
 
"מיילדת" – מי שמורשית לעסוק ביילוד לפי פקודת המיילדות[3];
 
 
 
"רופא מוסמך" – רופא שהוא בעל תואר מומחה ביילוד ובגיניקולוגיה שניתן לו לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976[4], או רופא מוסמך המתמחה, לשם קבלת אותו תואר, במוסד רפואי מוכר בפיקוחו של רופא בעל התואר האמור."
חובת הודעה
2.
המנהל הכללי של משרד הבריאות יודיע למוסדות רפואיים על הוראות סעיף 6 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה.
תחילה
3.
תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו.
 
 
 
 
 
 
 
                      אריאל שרון                                                                אריאל שרון 
                    ראש הממשלה                                                    ממלא מקום שר הפנים
 
 
 
 משה קצב                                                   ראובן ריבלין          
נשיא המדינה                                              יושב ראש הכנסת
 
 
 


* התקבל בכנסת ביום י"ג בכסלו התשס"ו (14 בדצמבר 2005); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
 – 100, מיום י"ג בחשון התשס"ו (15 בנובמבר 2005), עמ' 28.
[1] ס"ח התשכ"ה, עמ' 270; התשס"ה, עמ' 998.
[2] ס"ח התשס"א, עמ' 62.
[3] חוקי ארץ ישראל, כרך ב', עמ' (ע) 903, (א) 931.
[4] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.

 
 

הרשמה לניוזלטר

קבלו עדכונים והטבות
כל ראשון לחודש למייל
דואר אלקטרוני
שם
 
לגיליונות קודמים
לאינדקס לידה - הגדול במדינה
כל הזכויות שמורות לאמנות הלידה © יצירת קשר     תקנון ותנאי שימוש